Thai | English
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 64
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 294,974
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
 
กลุ่มเป้าหมาย
       พนักงานของสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง” ข้อ 36 ซึ่งกำหนด “ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
 
 
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ 
 
ภาคทฤษฏี
 
• แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
แผนการอบพยพหนีไฟและวีธีการหนีไฟ
การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสพภัย
ภาคปฏิบัติ
 
• ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิง
ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย)
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม

• ภาคทฤษฏี 09.00-12.00
ภาคปฏิบัติ 13.00-15.00
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

• พนักงานในสถานประกอบการทั้งหมด
 
หมายเหตุ

• ยืนยันการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม
 
        ► ดับเพลิงขั้นต้น

        ► ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
       
        ►
เทคนิคผจญเพลิง
 
        ►
การดับเพลิงขั้นสูง
 

Copyright © 2009 by www.antifireindustry.com All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY