TRAINING

TRAINING

ในปี 2511 ANTi-FIRE CO.,LTD ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิต - จำหน่ายเครื่องดับเพลงและอุปกรณ์ดับเพลิง รวมไปถึงการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ในด้านการกับเพลิงจากต่างประเทศ
เมื่อปี 2541 ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากรและสถานที่ บริษัทฯได้เปิดศูนย์ฝึกการอบรมการดับเพลิง ANTI-FIRE เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
หลักสูตรการฝึกอบรมของ ANTI-FIRE ได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการที่กำหนดให้ใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ในห้องอบรมที่พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการฝึกปฏิบัติบนลานดับเพลิงที่จำลองอุปกรณ์ไว้อย่างครบครัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยจากการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งทีมวิทยากรเหล่านี้ได้ผ่านการดับเพลิงในสถานการณ์จริงรวมไปถึงฝึกอบรมและดูงานในด้านการดับเพลิงจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ