TRAINING

หลักสูตร การฝึกอบรมของ   ANTI-FIRE


ในปี 2511 ANTi-FIRE CO.,LTD ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิต - จำหน่ายเครื่องดับเพลงและอุปกรณ์ดับเพลิง รวมไปถึงการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ในด้านการกับเพลิงจากต่างประเทศ

เมื่อ ปี 2541 ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากรและสถานที่ บริษัทฯได้เปิดศูนย์ฝึกการอบรมการดับเพลิง ANTI-FIRE เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์กรได้อย่างเป็น รูปธรรม

หลักสูตร การฝึกอบรมของ ANTI-FIRE ได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการที่กำหนดให้ใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ในห้องอบรมที่พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการฝึกปฏิบัติบนลาน ดับเพลิงที่จำลองอุปกรณ์ไว้อย่างครบครัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในหลาย สถานการณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยจากการดูแลเอาใจใส่อย่าง ใกล้ชิดของทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งทีมวิทยากรเหล่านี้ได้ผ่านการดับเพลิงในสถานการณ์จริงรวมไปถึงฝึกอบรม และดูงานในด้านการดับเพลิงจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 

OUR TRAINING

หลักสูตร การฝึกอบรมของ ANTI-FIRE ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 

ดับเพลงขั้นต้น

สำหรับพนักงานของสถานประกอบการซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต้องผ่านการอบรมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ดูรายละเอียด

การซ้อมดับเพลิง

สำหรับสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย "ให้นายจ้างจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง"

ดูรายละเอียด

เทคนิคผจญเพลิง

สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นทีมดับเพลิงของสถานประกอบการและผู้ที่เข้ารับการฝึกควรผ่านการอบรมเบื้องต้นมาก่อน

ดูรายละเอียด

การดับเพลิงขั้นสูง

สำหรับ ผู้ที่จัดทำแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ ผู้ที่เข้ารับการฝึก ควรผ่านการอบรมขั้นเทคนิคผจญเพลิงมาก่อน

ดูรายละเอียด