ดับเพลิงขั้นต้น


กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานของสถานประกอบการซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต้องผ่านการอบรมตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวพล้อมในการทำงานเดี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  ข้อ27ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมขั้นต้น โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป้นผู้ดำเนินงานฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

 ภาคทฤษฏี

 • ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • ชนิดของเครื่องดับเพลิง
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลป้องกันในการดับเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ทีมีในสถานประกอบการ

ภาคปฏิบัติ

 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงประเภท เอ บี และซี
 • ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซ น้ำมัน และเชื้อเพลิงประเภทเอ
 • ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
 • ฝึกการใช้สัญญาณมือ เปิด-ปิด น้ำดับเพลิง
 • ฝึกการใช้สายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีด
 • สาธิตการดับเพลิงประเภทดี โดยวิทยากร

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฏี 09.00-12.00
 • ภาคปฏิบัติ 13.00-16.30 

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ในสถานประกอบการ 1 วัน 09.00-16.30 น. จำนวนไม่เกิน 60 ท่าน/1ห้องอบรม ณ ศูนย์ฝึกแอนตี้ไฟร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ 1 วัน 09.00-16.30 น. จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน

หมายเหตุ

 • ยืนยันการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม