ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ


กลุ่มเป้าหมาย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวพล้อมในการทำงานเดี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันเวลาเดียวกันให้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป้นผู้ดำเนินงานฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

 ภาคทฤษฏี

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
 • แผนการอบพยพหนีไฟและวีธีการหนีไฟ
 • การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ภาคปฏิบัติ

 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิง
 • ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
 • ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย)

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฏี 09.00-12.00
 • ภาคปฏิบัติ 13.00-15.00 

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • พนักงานในสถานประกอบการทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ยืนยันการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม