ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ


กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน ของสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง” ข้อ 36 ซึ่งกำหนด “ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

 ภาคทฤษฏี

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
 • แผนการอบพยพหนีไฟและวีธีการหนีไฟ
 • การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ภาคปฏิบัติ

 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิง
 • ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
 • ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย)

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฏี 09.00-12.00
 • ภาคปฏิบัติ 13.00-15.00 

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • พนักงานในสถานประกอบการทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ยืนยันการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม