การดับเพลิงขั้นสูง

การดับเพลิงขั้นสูง

สำหรับผู้ที่จัดทำแผนดับเพลิง (Pre-Fire Plan) และแผนอพยพหนีไฟ (แผนฉุกเฉิน) ผู้ที่เข้ารับการฝึก ควรผ่านการอบรมขั้นเทคนิคผจญเพลิงมาก่อน

วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
• เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
• เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
• เพื่อสร้างพื้นฐานในการดับเพลิงที่ถูกต้องแก่ทีมดับเพลิง
• เพื่อให้จัดทำแผนในการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วันแรก)
 
• การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
• หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย
• การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยดัวยมือเปล่าและอุปกรณ์แทนแปล
• ฝึกการใช้หน้ากากหายใจ (SCBA)
• ฝึกการค้นหาผู้ปรสบภัยในที่อับอากาศที่มีกลุ่มควันและแก๊สพิษ
• ฝึกการผจญเพลิงในเวลากลางคืน (Night Fire Drill)
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วันที่สอง)
 
• เทคนิคการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงและการทำงานเป็นทีม
• ฝึกการผจญเพลิงน้ำมัน
• ฝึกการผจญเพลิงหน้าแปลนแก๊สรั่วไหล
• สรุปและประเมินผล
• ปิดการอบรม,มอบวุฒิบัตร
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม

• ภาคทฤษฏี (วันแรก) 08.30-12.00 น.
• ภาคปฏิบัติ (วันแรก) 13.00-21.00 น.
• ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วันที่สอง) 09.00-16.30 น.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

• ณ ศูนย์ฝึกแอนตี้ไฟร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ 2 วัน 1 คืน จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน