การดับเพลิงขั้นสูง


กลุ่มเป้าหมาย

 สำหรับ ผู้ที่จัดทำแผนดับเพลิง (Pre-Fire Plan) และแผนอพยพหนีไฟ (แผนฉุกเฉิน) ผู้ที่เข้ารับการฝึก ควรผ่านการอบรมขั้นเทคนิคผจญเพลิงมาก่อน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างพื้นฐานในการดับเพลิงที่ถูกต้องแก่ทีมดับเพลิง
 • เพื่อให้จัดทำแผนในการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

 ภาคทฤษฏีและปฎิบัติ (วันแรก)

 • การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
 • หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย
 • การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยดัวยมือเปล่าและอุปกรณ์แทนแปล
 • ฝึกการใช้หน้ากากหายใจ (SCBA)
 • ฝึกการค้นหาผู้ปรสบภัยในที่อับอากาศที่มีกลุ่มควันและแก๊สพิษ
 • ฝึกการผจญเพลิงในเวลากลางคืน (Night Fire Drill)

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  (วันที่สอง)

 • เทคนิคการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงและการทำงานเป็นทีม
 • ฝึกการผจญเพลิงน้ำมัน
 • ฝึกการผจญเพลิงหน้าแปลนแก๊สรั่วไหล
 • สรุปและประเมินผล
 • ปิดการอบรม,มอบวุฒิบัตร

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฏี (วันแรก) 08.30-12.00 น.
 • ภาคปฏิบัติ (วันแรก) 13.00-21.00 น.
 • ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วันที่สอง) 09.00-16.30 น. 

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ณ ศูนย์ฝึกแอนตี้ไฟร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ 2 วัน 1 คืน จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน

หมายเหตุ

 • ตารางการฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ยืนยันการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม