เทคนิคผจญเพลิง


กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นทีมดับเพลิงของสถานประกอบการและผู้ที่เข้ารับการฝึกควรผ่านการอบรมเบื้องต้นมาก่อน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจเทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการเข้าผจญเพลิง

 ภาคทฤษฏีและปฎิบัติ (วันแรก)

 • หลักการและวิธีการผจญเพลิง
 • การสร้างความพร้อมของทีมก่อนการเข้าผจญเพลิง
 • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการช่วยชีวิต
 • แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง
 • การใช้สัญญาณมือในการดับเพลิง
 • การเคลื่อนที่ในสถานณการณ์ที่เกิดเหตุ
 • ยุทธวิธีการใช้กำลังคนน้อยในการดับไฟ
 • การปฏิบัติในพื้นที่บังคับ
 • เทคนิคการนำทีมเข้าดับเพลิง
 • เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  (วันที่สอง)

 • หลักการใช้เครื่องอัดอากาศหายใจ (SCBA)
 • ฝึกการใช้เครื่องอัดอากาศหายใจ (SCBA)
 • ฝึกการใช้เครื่องอัดอากาศหายใจ (SCBA) ในห้องมืด
 • การผูกเชือกเพื่อช่วยชีวิต - ฝึกการใช้เชือกโรยตัว
 • ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะผจญเพลิง
 • การเข้าควบคุมเพลิงในสถานการณ์จำลอง พร้อมการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
 • สาธิตการใช้โฟมในการควบคุมเพลิง
 • สรุป/ประเมินผล/ปิดการฝึกอบรม

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฏี (วันแรก) 09.00-12.00 น.
 • ภาคปฏิบัติ (วันแรก) 13.00-17.00 น.
 • ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วันที่สอง) 08.30-16.30 น.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ณ ศูนย์ฝึกแอนตี้ไฟร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ 2 วัน 1 คืน จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน

หมายเหตุ

 • ตารางการฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ยืนยันการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม